ul. Januszowicka 15a, 53-135 Wrocław
tel. 071 36 07 332, fax 071 36 07 331
e-mail: kancelaria@zim.wroc.pl, www.zim.wroc.pl

Dyrektor
Urszula Badura

Zastępca Dyrektora ds. Przygotowania Inwestycji
Jolanta Wnęk

Zastępca Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji
Lidia TaniaDo głównych zadań i kompetencji Dyrektora Zarządu należy w szczególności:
  1. organizowanie, koordynowanie, nadzór i realizacja zadań Zarządu;
  2. reprezentowanie Zarządu;
  3. ustalanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników Zarządu;
  4. ustalanie wewnętrznej struktury organizacyjnej i systemu kontroli zarządczej;
  5. udzielanie upoważnień i pełnomocnictw w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji;
  6. wykonywanie czynności wynikających z pełnomocnictw udzielonych przez Prezydenta.

Do głównych zadań Zastępców Dyrektora należy w szczególności:
  1. kontrola i nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem zadań przez pracowników podległych komórek organizacyjnych;
  2. informowanie Dyrektora na piśmie o przebiegu realizacji powierzonych zadań;
  3. składanie oświadczeń woli w ramach udzielonych pełnomocnictw;
  4. wnioskowanie do Dyrektora w sprawach osobowych oraz właściwy dobór kadr w podległych komórkach organizacyjnych.
Udostępnił: Zarząd Inwestycji Miejskich
Wytworzył: 2008-03-04 15:31 Marta Rzewuska []
Opublikował: 2013-10-01 12:09 Rafał Świerczyński [Kierownik NO]
Zatwierdził: Rafał Świerczyński [Kierownik NO]