Zalogowany: Gość  [Zaloguj]
 
Dane podstawowe
Działalność
Podstawy prawne działalności
Statut
Kierownictwo
Struktura organizacyjna
Majątek
Przyjmowanie interesantów
Informacje nieudostępnione
Przetargi
Praca
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Strona główna ZIM

Statut

UCHWAŁA NR IX/310/99 - wersja archiwalna

UCHWAŁA NR IX/310/99
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
 z dnia 20 maja 1999 roku

 w sprawie zmiany nazwy i przedmiotu działania
Wojewódzkiego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Placówek we Wrocławiu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 1996 r. nr 13 poz. 74 ze zmianami) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się nazwę jednostki budżetowej - Wojewódzki Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Placówek we Wrocławiu, działającej na podstawie "Aktu Założycielskiego nr 5/97 Kuratora Oświaty we Wrocławiu z dnia 21 maja 1997 r. w sprawie utworzenia Wojewódzkiego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Placówek", przejętej przez miasto na mocy art. 147 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencję organów administracji publicznej - w związku z reformą Ustrojową państwa (Dz. U. nr 106, poz. 668) z dniem 1 stycznia 1999 r. - na Zarząd Inwestycji Miejskich.
2. Zarząd Inwestycji Miejskich działa w formie jednostki budżetowej.

§ 2

1. Przedmiotem działania Zarządu Inwestycji Miejskich jest:
a) prowadzenie obsługi inwestycji na rzecz Gminy Wrocław;
b) prowadzenie obsługi inwestycji w trybie zastępstwa inwestorskiego na rzecz innych inwestorów.

2. Zobowiązuje się Zarząd Miasta do nadania Zarządowi Inwestycji Miejskich Statutu określającego jego organizację wewnętrzną oraz szczegółowy zakres działania.

§ 3

Kontrolę prawidłowości rozliczeń Zarządu Inwestycji Miejskich z budżetem Miasta sprawuje Skarbnik Miasta - główny księgowy budżetu.

§ 4

Zarządem kieruje jednoosobowo Dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia Zarząd Miasta.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Wrocławia.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej Wrocławia
Grażyna Tomaszewska

Do pobrania

1. UCHWAŁA NR IX/310/99 - plik PDF Pobierz
Powrót
Udostępnił: Zarząd Inwestycji Miejskich
Wytworzył: 2008-03-04 13:54 Marta Rzewuska []
Opublikował: 2011-05-16 13:55 Maciej Malinowski [Administrator]
Zatwierdził: Maciej Malinowski [Administrator]