Zalogowany: Gość  [Zaloguj]
 
Dane podstawowe
Działalność
Podstawy prawne działalności
Statut
Kierownictwo
Struktura organizacyjna
Majątek
Przyjmowanie interesantów
Informacje nieudostępnione
Przetargi
Praca
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Strona główna ZIM

Statut

ZARZĄDZENIE NR 3677/04 - wersja archiwalna

ZARZĄDZENIE NR 3677/04
PREZYDENTA WROCŁAWIA
z dnia 2 września 2004 r.

w sprawie zmiany Statutu Zarządu Inwestycji Miejskich Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zezmianami) oraz § 2 ust. 2 uchwały Nr IX/310/99 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 maja 1999 roku w sprawie zmiany nazwy i przedmiotu działania Wojewódzkiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Placówek we Wrocławiu, zarządza się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 684/99 Zarządu Miasta Wrocławia z dnia 3 sierpnia 1999 r. w sprawie nadania Statutu Zarządowi Inwestycji Miejskich, zmienia się załącznik - Statut ZIM, w następujący sposób, iż:

1. § 1 Otrzymuje brzmienie:
"§ 1
1. Zarząd Inwestycji Miejskich, zwany dalej Zarządem, jest jednostką organizacyjną Gminy Wrocław, działającą w formie jednostki budżetowej.
2. Siedziba Zarządu Mieści się we Wrocławiu przy ul.  Januszowickiej 15a.
3. Obszar działalności Zarządu obejmuje teren Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Zarząd ma prawo używać herbu Wrocławia.
5. Zarząd może posiadać własny znak graficzny."

2. W § 2
1) skreśla się pkt. 3,
2) pkt. 4 otrzymuje brzmienie:
"4. Uchwały Nr IX/310/99 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 maja1999 r. w sprawie zmiany nazwy i przedmiotu działania Wojewódzkiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Placówek we Wrocławiu ze zmianą wprowadzoną uchwałą Nr XII/413/99 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 września 1999 r.,"

3. W § 4
1) ust.1 otrzymuje brzmienie:
"1. Przedmiotem działalności Zarządu jest:
1) prowadzenie obsługi inwestorskiej na rzecz Gminy Wrocław w trybie inwestorstwa bezpośredniego,
2) prowadzenie obsługi inwestorskiej w trybie zastępstwa inwestorskiego na rzecz innych inwestorów,
3) prowadzenie obsługi remontowej jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wrocław."
2) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Zadania Zarządu, realizowane na rzecz Gminy Wrocław, obejmują pełnienie funkcji inwestora dla zadań z zakresu:
1) budowy, rozbudowy i remontów obiektów oświaty, kultury i sportu oraz obiektów jednostek pomocniczych Gminy Wrocław,
2) obiektów o charakterze użyteczności publicznej,
3) budownictwa mieszkaniowego,
4) infrastruktury technicznej (woda, gaz, energetyka, kanalizacja, drogi),
5) innych budowli i obiektów."
3) w ust.3 pkt. 1, po wyrazie "terenu, „ dopisuje się wyrazy: "decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego",
4) ust.3, pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
"2) uzyskiwanie dokumentacji geologiczno inżynierskiej i geodezyjnej oraz projektów budowlanych, projektów wykonawczych, ekspertyz i innych opracowań,"
5) ust. 3, pkt. 5 otrzymuje brzmienie:
"5) prowadzenie postępowań o zamówienia publiczne celem zawarcia umów niezbędnych dla przygotowania i realizacji inwestycji oraz remontów, a w szczególności o prace projektowe oraz realizację inwestycji i remontów, na warunkach zabezpieczających interesy inwestora,"
6) ust.3, pkt. 6 otrzymuje brzmienie:
"6) zawieranie umów niezbędnych dla przygotowania i realizacji inwestycji oraz remontów, a w szczególności o prace projektowe oraz realizację inwestycji i remontów, a także przekazywanie wykonawcy placu budowy,"
7) w ust. 3, pkt. 9, po wyrazie "inwestorskiego", skreśla się wyrazy: "ustalonego odpowiednimi przepisami" wpisując w to miejsce wyrazy: "zgodnie z obowiązującymi przepisami",
8) ust. 3, pkt. 11 otrzymuje brzmienie:
„11) dokonywanie odbiorów prac projektowych, robót i obiektów oraz rozliczanie inwestycji,"

4. § 5 otrzymuje brzmienie:
"1. Działalnością Zarządu kieruje Dyrektor.
2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Prezydent Wrocławia.
3. Dyrektor zarządza jednostką jednoosobowo, w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Wrocławia.
4. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa wymagana jest zgoda Prezydenta Wrocławia.
5. Dyrektor upoważniony jest do udzielania pracownikom Zarządu upoważnień do reprezentowania Zarządu w zakresie wynikającym z pełnomocnictwa udzielonego Dyrektorowi przez Prezydenta Wrocławia. W tym zakresie Dyrektor upoważniony jest również do udzielania pełnomocnictw osobom trzecim."

5. W § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Dyrektor zatrudnia oraz zwalnia pracowników Zarządu oraz dokonuje innych czynności w sprawach z zakresu prawa pracy".

6. W § 7 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5) ustalanie organizacji wewnętrznej i systemu kontroli wewnętrznej Zarządu".

7. W § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Zasady wynagradzania pracowników określa Regulamin Wynagradzania Pracowników Zarządu Inwestycji Miejskich Zatwierdzony przez Dyrektora Zarządu.”

8. W § 9
1) w ust.1 wyrazy "Zarząd Miasta Wrocławia" zastępuje się wyrazami prezydent Wrocławia".
2) w ust. 2 wyrazy „Zarząd Miasta Wrocławia” zastępuje się wyrazami "Prezydent Wrocławia".

9. W § 10
1) w ust. 1 wyrazy „jednostką organizacyjną” zastępuję się wyrazami: "jednostką budżetową".
2) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
"5. Obiekty i wyposażenie Zarządu są mieniem gminnym zarządzanym przez Zarząd.".

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zarządu Inwestycji Miejskich.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

P R E Z Y D E N T
WROCŁAWIA
Rafał Dutkiewicz

Do pobrania

1. ZARZĄDZENIE NR 3677/07- plik PDF Pobierz
Powrót
Udostępnił: Zarząd Inwestycji Miejskich
Wytworzył: 2008-03-04 15:19 Marta Rzewuska []
Opublikował: 2011-05-16 13:29 Filip Cwojdziński [kier.NO]
Zatwierdził: Piotr Brzuzek [Administrator]