Zalogowany: Gość  [Zaloguj]
 
Dane podstawowe
Działalność
Podstawy prawne działalności
Statut
Kierownictwo
Struktura organizacyjna
Majątek
Przyjmowanie interesantów
Informacje nieudostępnione
Przetargi
Praca
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Strona główna ZIM

Statut

UCHWAŁA NR LIII/3202/06 - wersja archiwalna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 20 ust. 2 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

§ 1

Nadaje się Statut Zarządowi Inwestycji Miejskich stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

§ 3

Traci moc uchwała Nr 684/99 Zarządu Miasta Wrocławia z dnia 3 sierpnia 1999 r. w sprawie nadania Statutu Zarządowi Inwestycji Miejskich.

§ 4

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązująca od 1 lipca 2006 r.

Przewodniczący

Rady Miejskiej Wrocławia

Grzegorz Stopiński

Do pobrania

1. UCHWAŁA NR LIII/3202/06 - plik PDF Pobierz
Powrót
Udostępnił: Zarząd Inwestycji Miejskich
Wytworzył: 2008-03-05 08:46 Marta Rzewuska []
Opublikował: 2011-05-16 13:30 Filip Cwojdziński [kier.NO]
Zatwierdził: Piotr Brzuzek [Administrator]