Zalogowany: Gość  [Zaloguj]
 
Dane podstawowe
Działalność
Podstawy prawne działalności
Statut
Kierownictwo
Struktura organizacyjna
Majątek
Przyjmowanie interesantów
Informacje nieudostępnione
Przetargi
Praca
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Strona główna ZIM

Statut

Uchwała LIV/1570/10 - wersja aktualna

Załącznik do uchwały
Nr LIII/3202/06
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 26 czerwca 2006 roku


STATUT ZARZĄDU INWESTYCJI MIEJSKICH

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Zarząd Inwestycji Miejskich, zwany dalej Zarządem, jest jednostką organizacyjną Gminy Wrocław, działającą w formie jednostki budżetowej.
2. Siedziba Zarządu mieści się we Wrocławiu.
3. Obszar działalności Zarządu obejmuje teren Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Zarząd ma prawo używać herbu Wrocławia.
5. Zarząd może posiadać własny znak graficzny.

§ 2

Zarząd, jako jednostka organizacyjna Gminy Wrocław, nie posiada osobowości prawnej i działa na zasadach określonych dla jednostek budżetowych.

Rozdział II
PRZEDMIOT DZIAŁANIA

§ 3

1. Przedmiotem działalności Zarządu jest:
1) prowadzenie obsługi inwestorskiej na rzecz Gminy Wrocław w trybie inwestorstwa bezpośredniego;
2) prowadzenie obsługi inwestorskiej w trybie zastępstwa inwestorskiego na rzecz innych inwestorów.
2. Zadania Zarządu, realizowane na rzecz Gminy Wrocław, obejmują pełnienie funkcji inwestora dla zadań z zakresu budowy, rozbudowy i remontów:
1) obiektów oświaty, kultury i sportu oraz obiektów jednostek pomocniczych Gminy Wrocław;
2) obiektów o charakterze użyteczności publicznej;
3) budownictwa mieszkaniowego;
4) infrastruktury technicznej (woda, gaz, energetyka, kanalizacja, drogi);
5) innych budowli i obiektów.
3. Szczegółowy sposób realizacji zadań:
1) wykonywanie prac warunkujących uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy terenu, decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego;
2)uzyskiwanie dokumentacji geologiczno inżynierskiej i geodezyjnej oraz projektów budowlanych, projektów wykonawczych, ekspertyz i innych opracowań;
3) zapewnienie opracowywania projektów poprzez zawieranie umów o prace projektowe, współdziałanie przy ich opracowywaniu i dokonywanie niezbędnych uzgodnień;
4) prowadzenie spraw terenowo-prawnych;
5) prowadzenie postępowań o zamówienia publiczne celem zawarcia umów niezbędnych dla przygotowania i realizacji inwestycji oraz remontów, a w szczególności o prace projektowe oraz realizację inwestycji i remontów, na warunkach zabezpieczających interesy inwestora;
6) zawieranie umów niezbędnych dla przygotowania i realizacji inwestycji oraz remontów, a w szczególności o prace projektowe oraz realizację inwestycji i remontów, a także przekazywanie wykonawcy placu budowy;
7) oddziaływanie na prawidłowe kształtowanie kosztów prowadzonych inwestycji na etapie ich przygotowania i realizacji;
8) dostarczanie w uzgodnionym zakresie dostaw inwestorskich i wyposażenia;
9) sprawowanie nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami;
10) kontrola rozliczeń za wykonane roboty;
11) dokonywanie odbiorów prac projektowych, robót i obiektów oraz rozliczanie inwestycji;
12) podejmowanie odpowiednich działań dla zapewnienia prawidłowego procesu inwestycyjnego.

Rozdział III
STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 4

1. Strukturę organizacyjną Zarządu oraz zakres i zasady działania poszczególnych komórek organizacyjnych, w tym podział czynności i odpowiedzialności pracowników, określa regulamin organizacyjny.
2. Regulamin organizacyjny nadaje Dyrektor, za zgodą Prezydenta Wrocławia.
3. Zasady organizacji i czasu pracy określa regulamin pracy nadany przez Dyrektora.
4. Zasady wynagradzania pracowników określa regulamin wynagradzania nadany przez Dyrektora.
5. Zasady przyznawania pracownikom świadczeń z zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych określa regulamin zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nadany przez Dyrektora.

Rozdział IV
ORGANY ZARZĄDZAJĄCE

§ 5

1. Działalnością Zarządu kieruje Dyrektor.
2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Prezydent Wrocławia.
3. Dyrektor zarządza jednostką jednoosobowo, w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Wrocławia.
4. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa wymagana jest zgoda Prezydenta Wrocławia.
5. Dyrektor czuwa nad mieniem Zarządu i jest za nie odpowiedzialny.
6. Dyrektor upoważniony jest do udzielania pracownikom Zarządu upoważnień do reprezentowania Zarządu w zakresie wynikającym z pełnomocnictwa udzielonego Dyrektorowi przez Prezydenta Wrocławia. W tym zakresie Dyrektor upoważniony jest również do udzielania pełnomocnictw osobom trzecim.

§ 6

1. Dyrektor reprezentuje Zarząd na zewnątrz, składając oświadczenia woli w zakresie wynikającym z pełnomocnictwa.
2. Dyrektor zatrudnia i zwalnia pracowników Zarządu oraz dokonuje innych czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.

§ 7

Do podstawowych uprawnień i obowiązków Dyrektora należy w szczególności:
1. realizacja zadań określonych w § 3;
2. przygotowywanie propozycji wydatków z budżetu Gminy, w tym dotyczących przedsięwzięć inwestycyjnych;
3. opracowywanie rocznych planów finansowych;
4. opracowywanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu;
5. ustalanie organizacji wewnętrznej i systemu kontroli wewnętrznej Zarządu.

Rozdział V
KONTROLA I NADZÓR

§ 8

1. Organem sprawującym nadzór nad Zarządem jest Prezydent Wrocławia.
2. W ramach sprawowania nadzoru Prezydent Wrocławia jest upoważniony w szczególności do:
1) określania kierunków działania Zarządu;
2) dokonywania oceny pracy Dyrektora;
3) dokonywania oceny prawidłowości wykorzystywania środków przeznaczonych na określone cele.

Rozdział VI
GOSPODARKA FINANSOWA

§ 9

1. Zarząd jest jednostką budżetową Gminy Wrocław prowadzącą gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych.
2. Zarząd pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Gminy, a pobrane dochody odprowadza na rachunek budżetu Gminy, z zastrzeżeniem dochodów gromadzonych na rachunku dochodów własnych określonych w odrębnych przepisach.
3. Podstawą gospodarki finansowej Zarządu jest plan dochodów i wydatków, zwany Planem Finansowym Zarządu.
4. Kontrolę prawidłowości rozliczeń jednostki z budżetem miasta sprawuje Prezydent Wrocławia.
5. Obiekty i wyposażenie Zarządu są mieniem gminnym zarządzanym przez Zarząd.

Rozdział VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10

Wszelkie zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

Do pobrania

1. UCHWAŁA NR LIV/1570/10 - plik PDF Pobierz
Powrót
Udostępnił: Zarząd Inwestycji Miejskich
Wytworzył: 2008-03-05 08:59 Marta Rzewuska []
Opublikował: 2011-06-14 10:51 Maciej Malinowski [Administrator]
Zatwierdził: Marta Rzewuska []